Новини

Заседание на постоянната работна група по ос 2 на ПРСР

Заседание на постоянната работна група по ос 2 на ПРСР

20.09.2013
По време на срещата бе изнесена информация за напредъка на ПРСР към 10.09.2013 - изпълнението на мерките от приоритетна ос 2 на ПРСР за кампания 2013 г. и за X-то и XI-то изменения на ПРСР.

Представена бе 1-ва чернова на Стратегия за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020 г., която е предадена на ЕК за коментар. Призоваваме всички заинтересовани да коментират след като се запознаят с текста тук.

В сега действащата ПРСР 2007–2013, има агроекологични мерки насочени към опазване на местообитанията на царския орел и египетския лешояд. Същите мерки са полезни и за белошипата ветрушка. Нещо повече - в обхвата на избираемия за подпомагане слой за тези 2 вида, попада и районът за възстановяване на белошипата ветрушка в Сакар.
Работната група прие направеното от Зелени Балкани предложение плащанията по агроекологичните мерки, подпомагащи царския орел и египетския лешояд, да бъдат гарантирани в размера на поетите ангажименти към вече одобрените заявления на бенефициенти от предходни години и това да не става за сметка на изплащането на компенсациите по мярката за сеитбооборот. Предстои предложението да бъде процедирано по установения административен ред.

От друга страна срещата бе удачен повод за популяризирането на птиците, като Пертани помощници в полето - основна идея на едноименния проект на Зелени Балкани, финансиран от М тел Еко Градт. В този контекст информационни материали бяха раздадени на всички присъстващи в залата.

Тревните съобщества са ключово местообитание за търсене на храна за много видове диви животни, включително и за белошипата ветрушка.
След присъединяването на България към ЕС и интензифициране на земеделието (най-вече свръхзакупуването на орна техника), много голям процент от постоянно затревени площи (пасища, ливади) бяха унищожени вследствие на разораването им.
По данни на Министерство на земеделието и храните, трайното намаляване на постоянно затревените площи поради разораване и превръщането им в обработваеми земи или горски територии към момента е 4,2% спрямо 2009 г.
Представителят на Зелени Балкани изрази несъгласие с приемането на 2009 за референтна година, вместо 2007 (годината на присъединяване на България към ЕС и поемане на ангажимента за съхраняване на затревените площи). По този начин може и да се избегне налагането на санкции от ЕС, но се прикриват много от унищожените затревени площи, което води и до недооценка на негативния ефект върху биоразнообразието, а оттам и на необходимостта от вземане на конкретни и действени мерки.

За допълнителна информация :
Симеон Марин,
Координатор полеви дейности, проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
е-mail :
smarin@greenbalkans.org
моб.тел: 0889 223 173