Новини

Уникален успех в размножаването на изчезнал у нас вид

Уникален успех в размножаването на изчезнал у нас вид

25.05.2010

От началото на май една от двойките птици недвусмислено заяви желанието си да създаде поколение. Малко след това се появи и първото яйце, след това второто и третото. Птиците показаха завиден родителски инстинкт, особено ясно изразен у мъжкия. Баща за пример, той почти не отстъпва грижите за поколението на женската птица. Наблюдението на интересното поведение на птиците стана възможно благодарение на предварително монтирана камера в гнездото.

Следвайки утвърдена методика и опита на колеги от Испания в размножаването на този вид във волиерни условия, в отсъствието на родителите взехме снесените яйца и ги поставихме в специални инкубатори в Центъра. Така ще стимулираме птичата двойка да снесе още яйца, симулирайки “природно бедствие”, често спохождащо двойките в дивата природа. Целта ни е от едно птиче семейство да имаме две поколения за година, като така много по-скоро ще се доближим до мечтаната идея, а именно – диви колонии на белишипи ветрушки в България.

Много скоро очакваме и другата двойка в Центъра също да има яйца. Те вече показват желание за това, посещавайки често удобната гнездилка, поставена в клетката от екипа на Центъра.

Припомняме, че птиците бяха дарени на Спасителния център миналата година от парк за птици Валсроде (Германия) по проект “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще”, финансиран от М-Тел Еко Грант.


Повече за вида:
Белошипите ветрушки са дневни грабливи птици, изчезнали от България в края на миналия век. Основно насекомиядни, те са станали жертва на развиващото се земеделие и най-вече на неправомерното и прекомерно използване на инсектициди.
От 2009 г. СНЦ Зелени Балкани работи по програма за реинтродукция на вида, главна част от която е и волиерно отглеждане и размножаване на двойки птици и последващо освобождаване на поколенията им в природата.

Христина Клисурова
e-mali:hhristova@greenbalkans.ogr
tel: 0886570053

 Дейностите по програмата за възстановяване на белошипата са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.
Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.