Цели

ЦЕЛИ НА СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР


Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”,  свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994г от активисти на “Зелени Балкани”. По-късно е обявен и официално за спасителен център, съгласно Закона за биологичното разнообразие, със специализирана Заповед РД 826/02.11.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Дейността на Центъра е регламентирана в глави III и IV от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и специализиран Правилник за дейността на спасителните центрове (Обн. ДВ, бр.14 от 20.02.2004 г.).

Основни направления в дейността на Центъра:
• Лечение и възстановяване на бедстващи животни от редки видове и връщането им в природата;
• Размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата;
• Развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популациите на следните видове: брадат лешояд, царски орел, черен лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка;
• Осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни от дивата фауна, обект на незаконна търговия;
• Образователни дейности и екологични младежки програми.

Спасителният център разполага с оборудвана амбулатория, помещения за реанимация, рехабилитация, карантинно и различни по размер клетки за отглеждане и разлитане с обща площ 6 800 кв.м.