Въпроси и отговори

Само защитени видове ли се приемат в Центъра?

Всяко животно има право на живот и помощ. В това отношение всички животни са еднакво важни. Спасителният център на Зелени Балкани е създаден с идеята да подпомогне оцеляването на редките видове. За тези видове, спасяването на всеки един индивид може да се окаже ключово за оцеляването им. За спасяването на тези индивиди понякога се мобилизират неимоверни средства и усилия. Тъй като Спасителният център има ограничени ресурси, те на практика "изяждат" времето и средствата, за спасяването на други видове, които не са защитени от закона.
Спасителният център приема защитените видове птици, но това са на практика голяма част от всички птици в България, тъй като почти всички видове птици у нас са защитени и са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. В него са дори "обикновени" видове като лястовиците, бързолетите. Не са защитени едва няколко вида, сред които гларусите, врановите птици.......Това не е случайно - тези видове са многочислени, популациите им са в повече от добро състояние, даже напротив - много от тези видове са агресивни или силно адаптивни - като по този начин изместват другите видове птици.
Спасителният център се стопанисва от неправителствена организация. Ние сами търсим и намираме своето финансиране на конкурсни начала. Екипът ни е малък , а ресурсите ни ограничени. Центърът приема стотици сигнали от цялата страна. За жалост, с малки изключения, той е единственото място, към което хората могат да се обърнат, когато намерят диви птици. Въпреки огромния напредък през последните години, Центърът разполага и с ограничен брой волиери, стаи за настаняване и най-вече хора. По тази причина ние сме изправени пред трудния избор дали да приемем стотици пациенти, които не можем да обгрижваме, или да полагаме по-добри и  професионални грижи за пациентите си. Ето защо бе взето трудното решение в Центъра да не се приемат видовете гларус, врановите птици /сива врана, чавка, .......Въпреки това екипът ни полага усилия и консултира гражданите за редица такива случаи, когато те са се ангажирали да окажат помощ на такива видове...