Новини

Резултати от размножителната програма на Спасителния център за 2011 година

Резултати от размножителната програма на Спасителния център за 2011 година

15.11.2011
Част от тях са представители на изчезнали от България видове, включени в програми за реинтродукция (повторно връщане), като:

ДВЕТЕ ДВОЙКИ БЕЛОШИПИ ВЕТРУШКИ:.
През април женските и на двете двойки снесоха по 5 яйца. В средата на май едната излюпи 5 малки, 4 които отгледа успешно. Причина за смъртта на едното малко се оказаха неговото любопитство и нетърпеливост съчетани, както често става в природата с малшанс. То напусна гнездото сравнително рано, преди да бъде достатъчно оперено, за да лети. Най-вероятно при приземяването е счупило крак, който въпреки намесата на ветеринарните лекари не успя да се възстанови. Това доведе до последващо влошаване на състоянието, и в крайна сметка до летален изход.
Другата двойка показа изключителна неопитност при мътенето. Птиците често оставяха яйцата за по-дълго или се бореха опасно близо до тях кой да ги мъти, поведение обичайно за новосформирана двойка. Ето защо екипът на Центъра взе решение яйцата да се поставят в инкубатор. Две от тях се излюпиха, но със сериозни деформации на тялото, вероятно поради смущенията в инкубационният процес преди взимането им. Едното живя няколко дни, а другото месец.

Други са сформирани от излекувани птици, но с трайни увреждания, като:

ДВОЙКА БУХАЛИ:
Те живеят в Центъра повече от 10 години. След първи неуспешен опит за мътене и 4 счупени яйца, заради изчерпване на настилката в гнездото, в средата на април женската снесе 3 нови. От едно то тях на 22 май се излюпи малко. То бе успешно отгледано от родителите и освободено на 30.08.2011 година на територията та ПП Русенски лом. На 20 септември птицата бе намерена умряла в близост до сметището на село Красен, между стълб на електропреносната мрежа и разположен наблизо трафопост. Много вероятна причина за смъртта да е необезопасеният електрически стълб.

ЗАБУЛЕНИ СОВИ
В Спасителния център тази двойка се размножава вече за трети път. Тази година, още в началото на април се излюпиха първите малки. Равносметката за целия размножителен сезон е 14 яйца от 2 люпила, 10 излюпени малки, 5 освободени в края на август и началото на септември от хакове в Центъра. За причината за смъртта на останалите 5 малки можем само да гадаем, тъй като в тази клетка липсва видео наблюдение.

КЪСОПРЪСТИ ЯСТРЕБИ
От средата на май, за целия период двойката имаше общо 9 яйца. Отначало гнездилките, които монтирахме в клетката се оказаха неподходящи. Ето защо първите 6 яйца женската снесе на летвите, поставени за кацалки, като в невъзможността си до ги мъти, ги събаряше на пода. Единственото здраво яйце прибрахме в инкубатор за няколко дни. По-късно подменихме старите гнездилки с малка ъглова платформа, която наподобява гнездо в естествената им среда, и поставихме изкуствени яйца за стимулиране инстинктите на женската. Така птиците бяха привлечени на новата платформа, предразположихме женската и останалите 3 яйца бяха снесени там. Постепенно взехме изкуствените яйца, и върнахме оцелялото яйце от инкубатора в гнездото. На 2 юли се излюпи първото пиле, което на следващия ден изчезна. Тъй като в тази клетка не бе монтирано видеонаблюдение, не разбрахме какво се е случило с малкото, и за по-голяма сигурност прибрахме останалите яйца отново в инкубатор. В следващите дни там се излюпиха още две малки. Поради деформации, те живяха само 6 и 12 дни, под грижите на екипа на Център.
Напомняме, че размножаването на ястреби в неволя е изключително трудно, особено в случая, когато птиците са диви, излекувани в Центъра, но с трайни увреждания. Нужни са часове наблюдение за преценяване. Успехът е висш пилотаж в размножаването на хищни птици, към който екипът на центъра направи първите стъпки.

КЕРКЕНЕЗИ
Тази година в Центъра имахме сформирани 5 двойки керкенези. Те снесоха общо 34 яйца, от които само една двойка излюпиха 7 малки. Шест от тях бяха успешно отгледани, и освободени в края на юни от хакове в Центъра. Другото малко изчезна девет дни след излюпването си. Останалите яйца бяха неоплодени, въпреки, че при всички двойки, многократно бе наблюдавана копулация.

За контакти по темата:

Карней Карнеев – Отговорник размножителна програма
Моб.тел.: 0882 70 70 35      
E-mail:
kkarneev@greenbalkans-wrbc.org

Христина Клисурова - ветеринарен лекар
Връзки с обществеността
Спасителен център за диви животни - Зелени Балкани,
моб. тел. 0886570053, e-mail:
hhristova@greenbalkans.org

Дейностите по програмата за възстановяване на белошипата са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.
Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.