Новини

Резултати от аутопсията на мъртвия скален орел

Резултати от аутопсията на мъртвия скален орел

03.11.2009

Птицата беше намерена под електрически стълб в района на Дервенските възвишения. Въпреки очевидната причина за смъртта на орела, ветеринарните лекари на Центъра извършиха аутопсия на трупа. При външния оглед установихме изгорели махови пера на лявото крило, и липсващ десен крак. Аутопсионната находка показа кръвоизлив в коремната кухина, локализиран в областта на сърцето. Вероятната причина за кръвоизлива е разкъсана коремна аорта, намираща се непосредствено под гръбначния стълб. Според специалистите аортата е разкъсана при падането на птицата от стълба, и не е причинено от високото електрическо напрежение. Т.е. този белег не може да се счита за патогномичен при бъдещи подобни случаи.
Птицата беше със задоволително тегло и видими подкожни мастни отлагания, показвайки доброто състояние на тялото при подготовката за зимния период.

Мъртвият скален орел е регистриран по време на регулярно отчитане влиянието на електропреносната мрежа върху птиците и тяхната смъртност в района на размножаващи се двойки царски орел. Тази дейност се осъществява от Зелени Балкани в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

За повече информация:
Христина Клисурова – 0886570053, hhristova@greenbalkans.org
Ветеринарен лекар, Спасителен център за диви животни

Градимир Градев – ggradev@greenbalkans.org
Координатор консервационни дейности за царския орел