Новини

Пролетно почистване посред зима и профилактичен медицински преглед преди началото на размножителния период на белошипите ветрушки

Пролетно почистване посред зима и профилактичен медицински преглед преди началото на размножителния период на белошипите ветрушки

06.02.2019
Климатичните промени са факт и те оказват влияние върху брачното поведение на птиците. Едва началото на февруари е, но вече наблюдавахме първите копулации при белошипите ветрушки, които участват в размножителната програмата на Зелени Балкани , целяща възстановяване на вида в България.

Последната седмица времето създаде усещане за пролет и това стимулира малките соколчета да правят първи опити за размножаване. Това, с което ние можем да им помогнем бе да почистим клетката и гнездилките, така че да не се налага отново да ги притесняваме в разгара на размножителния период. Също така проведохме периодичния профилактичен медицински преглед, който се прави на птиците в Спасителния център за диви животни два пъти годишно – в началото и в края на размножителния период.

Миграцията на птиците е природно явление, което служи като индикатор за климатичните промени. Белошипите ветрушки са един от мигриращите видове, които следим най-отблизо и постоянно, за това използваме тях като своеобразни синоптици. Последната есен те се застояха в с. Левка, където е Модула за освобождаване и адаптация на вида, почти до началото на зимата, тъй като есента бе по-продължителна и топла от обичайното.


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белошипа ветрушка
Белошипата ветрушка – изчезнал като гнездящ от страната вид и успешно възстановен 25 г. по-късно, благодарение на дейностите на Зелени Балкани в Сакар планина. Видът и неговите местообитания са съхранявани в екологичната мрежа Натура 2000.Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с белошипите ветрушки, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371.