Новини

Продължава мониторинга на ловния сокол в България

Продължава мониторинга на ловния сокол в България

02.03.2023
Експерти от БДЗП и Зелени Балкани продължават дейностите по мониторинга на популацията на ловния сокол в България.

Освен известни находища на вида, специалистите проверяват и потенциални нови територии, както и исторически находища. Целта на тази дейност е да се установи броят на заетите територии и образуваните двойки през новия гнездови сезон. Освен ловни соколи бяха наблюдавани и други видове хищни птици сред които царски и скален орел, белоопашат мишелов, сокол-скитник и други.

В процеса на работа се проверяват и гнездилки поставени за вида през предходни години. Избират се и нови места за поставяне на гнездилки за ловни соколи в подходящи местообитания. Тази дейност е важна тъй като ловният сокол не строи собствено гнездо, а  използва стари гнезда или измества други видове птици от гнезда им. В някои райони поради унищожаването на старите дървета липсват подходящи места за гнездене, което повишава междувидовата конкуренция и съответно намалява шансовете за успешно размножаване.

По време на теренните дейности през февруари установихме и сравнително ранно „събуждане“ на лалугеровите колонии. На много места наблюдавахме лалугери напуснали дупките си в търсене на храна, което вероятно се дължи на високите за февруари месец температури. Лалугерите имат съществена роля в хранителните вериги, тъй като са основен хранителен източник за голям брой хищни видове птици, сред които са застрашените от изчезване ловен сокол и царски орел.

Теренните проучвания се осъществяват в рамките на проект „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/1162), който се координира от БДЗП и се изпълнява в международно партньорство със „Зелени Балкани“, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Румънското орнитологично дружество, НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“, Фондация за местообитанията – Холандия и Тюбингенския университет „Еберхард Карлс“. Проектът е с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.