Новини

Представяне на редки и защитени видове и дейностите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Представяне на редки и защитени видове и дейностите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

13.12.2018
 Днес, екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и екипа на проект НАТУРА 2000 в България –Нови хоризонти, представиха презентация пред студентите от първи курс по специалност Ветеринарна медицина в Тракийския университет.

Много от активните ни доброволци са постъпили в организацията след подобни презентации, на които представяме дейностите на Центъра и различни случаи на ранени животни, лекувани при нас. Работата в Спасителния център е много полезна за студентите по ветеринарна медицина, защото им дава възможността да се запознаят практически с рехабилитацията на диви животни, която е слабо застъпена в учебната програма на университета. Много от студентите, след няколко години практика в Центъра, дори биват допуснати до операционната зала, където могат да извършват реални манипулации под ръководството на ветеринарните лекари.

Наред с това беше представена и информация за редките и застрашени видове – ловен сокол, белошипа ветрушка, белоглав лешояд, брадат лешояд. Всички видове са стационарни пациенти или участват в програми за реинтродукция в Спасителния център.

Специални гости на презентацията бяха два от най-популярните ни стационарни пациента – кукумявката Блага и мишеловът Мишо – птици с трайни увреждания,  обитатели на посетителския кът на Центъра.

За екипът ни е много важно да имаме млади последователи, на които да предадем опита си и които да продължават нашите начинания. Всеки, който проявява интерес към работата с диви животни и иска да се грижи за тях е добре дошъл при нас. С радост ще ви въвлечем в нашата работа!


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белошипа ветрушка
Белошипата ветрушка – изчезнал като гнездящ от страната вид и успешно възстановен 25 г. по-късно, благодарение на дейностите на Зелени Балкани в Сакар планина. Видът и неговите местообитания са съхранявани в екологичната мрежа Натура 2000.

Ловен сокол
Ловният сокол е световно застрашен вид и критично застрашен за България. Широко разпространен в миналото, едва през 2018 г. бе открито първото доказано активно гнездо на вида за последните 10 години. Видът и неговите местообитания са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000.

Лешояди
В Европа се срещат четири вида лешояди – белоглав, черен, египетски и брадат. Всички те са строго защитени от българското и европейското законодателство. Като редки и ценни видове те попадат под защитата на европейската екологична мрежа Натура 2000. България е дом само на три от тях – белоглав, черен и египетски лешояд. Брадатият лешояд – символ на българската природозащита се счита за изчезнал от територията на страната.Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, се подпомагат от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371