Новини

Отново на терен!

Отново на терен!

12.04.2021
Радваме се, когато можем да бъдем част от научна дейност, подпомагайки в същото време развитието на ветеринарно медицинската наука. Още повече се радваме обаче, ако успеем в тази не лека задача да въвлечем и студентите, доброволци при нас.

Така, например, от известно време насам част от екипа на Спасителния център на Зелени Балкани помага в осъществяването на проект на тема „Сравнително проучване на някои основни кръвни биохимични показатели при волиерно отглеждани брадати, белоглави, черни, египетски лешояди и гарвани гробари в България“, ръководен от доц. Чапръзов и под егидата на Ректора на Тракийския университет доц. Добри Ярков!

Тези дни част от екипът ни, подкрепен от студенти по проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд посети нашите колеги от Фонд за дивата флора и фауна и тяхната адаптационна волиера за лешояди в кресненското дефиле.

Там, на място, за целите на проекта, бяха взети проби от белоглави и черни лешояди, обитаващи в момента волиерата. Под вещото ръководство на двама от менторите си, студентите успяха да упражнят на практика и в реална обстановка наученото по отношение на различните манипулации с птици, като лешоядите, до момента в Центъра.

Денят завърши с посещение в зоопарк Благоевград, като част от обучението на бъдещите ветеринарни специалисти при нас за работа с диви и екзотични животни и запознаването им със спецификата на работата на зоопарковите ветеринарните лекари.