Новини

Орлето Рада, намерено бедстващо в Турция, няма да полети отново...

Орлето Рада, намерено бедстващо в Турция, няма да полети отново...

06.02.2012
Сигналът за птицата пристигна в средата на Януари през наши колеги от единствения по рода си в Турция спасителен център за диви животни. Птицата бе намерена в района на Истанбул, като пръстените й (зелен PVC пръстен H1 и стандартен пръстен на Българската орнитологическа централа (ИБЕИ - БАН) – с код W0046), позволиха да бъде разпозната като орлето Рада – излюпена през 2011 г. в района на Сакар и маркирана със сателитен предавател от нашите колеги от Българското дружество за защита на птиците.

Още по-интересно е, че през юли 2011 г. тази млада птица не успява да излети от гнездото си и е стабилизирана и освободена от нашия Спасителен център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора.


По информация на БДЗП, предавателят на Рада работи до 24ти декември и замлъква над военен полигон край Чорлу, Турция. Пътят й може да бъде проследен от тук. През средата на януари младият орел е занесен във Ветеринарния Факултет към Истанбулския Университет.

За съжаление, прегледът показва тежко счупване на лявото крило. Птицата е оперирана, като й е поставена външна шина, която ще остане поне месец. Екипът на Зелени Балкани съдейства за транспортирането на птицата до специализирания спасителен център в Караджабей, Бурса, където Рада ще остане под наблюдение.

За съжаление, шансовете на младият орел да полети отново, са слаби.

Това е тъжна новина за всички, положили усилия за отглеждането и спасяването на тази птица – БДЗП, екипът на Центъра и ветеринарите в Турция. Въпреки всичко, това е добър пример за международно сътрудничество и показва готовността и желанието за борбата за живота на всяка една птица, така че има светлина в тунела!...

Благодарим на всички колеги за усилията и ще ви държим в течение!


За повече информация:
Елена Кметова
e-mail: ekmetova@greenbalkans.org, моб. тел: 0885219557

Градимир Градев - Координатор полеви дейности за царския орел
e-mail: ggradev@greenbalkans.org , моб. тел.: 0885 609289


Дейностите по опазване и проучване на царския орел на Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.