Новини

Общо събрание на СНЦ

Общо събрание на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора"

20.06.2021
О Б Я В А
 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 10.03.2021 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани-Стара Загора“, което ще се проведе на

20-ти юни (неделя) 2021 година от 10,00 часа , в залата на ТД „Сърнена  гора“ в Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62.
 
При следния Дневен ред:
 
1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2020 г.
2. Приемане на Финансовия отчет за работата на Сдружението за 2020 г.
3. Приемане на Оперативен бюджет на Сдружението за 2021 г.
4. Освобождаване на Управителния съвет на Сдружението
5. Избор на нов Управителен съвет
6. Други

За допълнителна информация:
Елена Стоева - тел.: 0887574699