Новини

Нови пет костенурки от Катуница, настанени в Спасителния център

Нови пет костенурки от Катуница, настанени в Спасителния център

17.11.2011

Така общият брой конфискувани костенурки от имотът на Кирил Рашков е 33. След подробен преглед и маркиране, новопостъпилите влечуги са настанени в стационара на Центъра, където ще изкарат зимата.

Напомняме, че преди по-малко от седмица при същите обстоятелства бяха намерени и изпратени в Спасителния център 28 сухоземни костенурки от двата вида, срещащи се у нас – шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена (Tsetudo graeca).

За повече информация:

Ивайло Клисуров - Управител
Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани - Стара Загора
тел. 0886570052; e-mail:
iklisurov@greenbalkans.org

И двата вида сухоземни костенурки са световно защитен вид, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2002), където са поставени в следните категории: T. graeca – уязвим (VU A1cd - 1996), T. hermanni – нисък риск (LR/nt-1996). И двата вида са включени в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), в приложение II на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), както и в Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.

Христина Клисурова - ветеринарен лекар
Връзки с овществеността, Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани - Стара Загора
тел. 0886570053;
e-mail: hhristova@greenbalkans.org