Новини

Намерените вместо злато костенурки от Катуница в Спасителния център за диви животни

Намерените вместо злато костенурки от Катуница в Спасителния център за диви животни

13.11.2011

Влечугите, от двата вида срещащи се в България – шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена (Testudo graeca), са в задоволително клинично състояние. След постъпването им те бяха прегледани, маркирани и настанени в стационара на Спасителния център. Те ще останат при нас, поне до пролетта, когато ще се събудят от летаргичния си сън. Тогава, надяваме се да бъде приключило и делото, по което са доказателствен материал, за да можем да ги освободим в природата, в подходящо за тях местообитание.

И двата вида сухоземни костенурки са световно защитен вид, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2002), където са поставени в следните категории: T. graeca – уязвим (VU A1cd - 1996), T. hermanni – нисък риск (LR/nt-1996). И двата вида са включени в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), в приложение II на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), както и в Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.

За допълнителна информация:
Христина Клисурова - ветеринарен лекар
Спасителен център за диви животни - Зелени Балкани,
моб. тел. 0886570053, e-mail:
hhristova@greenbalkans.org