Новини

Лекуван в Спасителния център мишелов, намерен две години по-късно

Лекуван в Спасителния център мишелов, намерен две години по-късно

16.12.2011
Птицата се оказа бивш пациент на Спасителния център за диви животни, постъпил за лечение в края на януари 2010 година. Намерен на територията на Природен Парк „Сините Камъни” мишеловът е приет крайно изтощен. След двумесечно лечение, в края на месец март същата година, вече възстановената птица е освободена край Стара Загора. Следващата ни среща с него е в края на 2011, когато за съжаление е намерен мъртъв, блъсната от кола, на пътя между Ямбол и Елхово. Разбира се екипът на организацията има конкретни доказателства, че това е същия мишелов, и това е малкият алуминиев пръстен, който се поставя на крака на всяка освободена от Центъра птица. Всеки пръстен съдържа надпис на латински: България; Българска академия на науките – София и специфичен сериен номер, по който се разпознават отделните индивиди.
Въпреки трагичния инцидент, намирането на птицата близо две години, след освобождаването и е неоспоримо доказателство, че след намесата на специалистите от Центъра, мишеловът се е адаптирал успешно към дивите условия на живот.
За съжаление това не е изолиран случай на убита от автомобилния трафик птица, а често срещана гледка, особено през зимните месеци. Тогава много птици, в това число и обикновените мишелови, се изхранват с блъснати на пътя животни, но самите те понякога стават жертва на автомобилния трафик.

При намиране на маркирана, по какъвто и да е начин, птица не се колебайте да се свържете с нас.


За допълнителна информация:
Павлин Желев
Сътрудник по проекта,
e-mail: pzhelev@greenbalkans-wrbc.org

Христина Клисурова - Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни;
тел.: 0886570053; e-mail: hhristova@greenbalkans.org

Дейностите по опазване и проучване на царския орел на Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.