CITES

Конвенция по международната търговия със застрашени видове


Международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна
Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават тяхното оцеляването в естествената им среда. Всяка година милиони растения и животни са отнемат от дивата природа, за да се задоволи любителското търсене. Годишно в света обект на незаконна търговия са около 30 хил. маймуни, 2 млн. орхидеи, 2-5 млн. птици, 10 млн. кожи на влечуги и т.н.т. Много видове са изчезнали или са пред прага на изчезването в резултат на незаконната търговия.

CITES - Конвенция по международната търговия със застрашени видове
CITES представлява международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях.
Пълното име на конвенцията е Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, но е по-известна като CITES (или още като Вашингтонска Конвенция). Конвенцията е подписана във Вашингтон през 1973 г. и влиза в сила на 01.07.1975 г. Понастоящем 173 страни са се присъединили към Конвенцията. Една от тях е България, за която конвенцията влиза в сила през 1991 г.

Основния принцип на Конвенцията е, осъществяване контрол на търговията със застрашени видове. - това става чрез въвеждането на специална система от разрешителни, издадени от съответните власти в страните-членки на конвенцията.
Обект на Конвенцията са около 30 000 вида животни и растения, отнесени към 3 основни категории, според степента им на застрашеност и съответно – нуждата от защита:
- видове от Приложение I (видове, застрашени от изчезване – международната търговия е позволена само в изключителни случаи и изисква издаването на разрешителни за внос и износ),
- видове от Приложение II (видове, които по настоящем не са застрашени от изчезване, но международната търговия с тях е строго контролирана, за да се предотврати свръхексплоатация – международната търговия изисква издаването на разрешителни за износ),
- видове от Приложение III (видове, защитени от минимум една от Страните по Конвенцията, която е помолила другите Страни по CITES за съдействие при контролиране търговията с тези видове – международната търговия е възможна само със съответен CITES документ, доказващ произхода на екземпляра).

Регламенти на ЕС за търговията с диви видове
С приемането на България като член на ЕС през 2008г., страната ни се задължава да изпълнява различните регламенти на ЕС (международни документи със задължителен характер за страните-членки). За да осигури достатъчна защита на застрашените животински и растителни видове ЕС е приел множество регламенти, които са в съответствие с разпоредбите на CITES и са насочени върху специфични за ЕС проблеми, по-специално Регламента на Съвета (EC) No. 338/97 от 9 декември 1996г. за опазването на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, както и други подобни регламенти. Както при CITES, основният принцип на Регламента на Съвета (EC) No. 338/97 зависи от разделението на видовете в Анекси: A, B, C и D. Първите три Анекса в голяма степен съответстват на трите приложения към CITES. Анекс D няма еквивалент в CITES. Като цяло Регламентите на ЕС за търговия с диви видове са по-строги в сравнение със CITES. Те основополагат разпоредбите за вътрешна търговия с видове от Анекси A и B в рамките на ЕС както на национално така и на международно ниво. Ограниченията се отнасят и за някои видове, които не са включени в CITES (напр. червенобузата костенурка).

Дейности на Зелени Балкани срещу междунордната търговия със застрашени видове

CEEweb for Biodiversity – Работна група за CITES
Мисията на CEEweb for Biodiversity е консервацията на биоразнообразието, чрез подпомагане на устойчиво развитие. В момента CEEweb for Biodiversity е единствената работеща мрежа, която е сформирана и управлявана от природозащитни НПО в Централна и Източна Европа.
Работната група за CITES е основана на 25-27 август 2003 г. в Tirgu Mures – Румъния. Сред членовете-основатели са 6 организации от България, Румъния, Словакия и Полша, сред които е и Зелени Балкани.
Членовете на CEEweb for Biodiversity – Работната Група за CITES работят в 8 страни от Централна и Източна Европа (Хърватска, България, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна) за опазването на застрашени видове чрез изпълнение на разпоредбите от регламентите свързани с търговията с диви видове като Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), Регламентите на ЕС за търговия с диви видове, и съответните национални закони в страните от Централна и Източна Европа.

Спасителния център за диви животни – Центърът е признат от Българското правителство за Спасителен център по смисъла на CITES конвенцията, като заедно с компетентните държавни институции съдейства активно при прилагането на международните нормативни документи и Закона за биологичното разнообразие. Повече за дейността на Центъра можете да научите ТУК.
Част от дейностите на Центъра, свързани с прилагането на CITES са:
- Изграждане на мрежа от доброволни сътрудници на Спасителния център в цялата страна, които участват в осъществяването на първа помощ на пострадали диви видове, сътрудничат на митническите служители в разпознаването на задържани видове по CITES и съдействат за тяхното транспортиране до спасителния CITES център.
- Обучения на митнически служители, представители на други институции и неправителствени организации, свързани с прилагане изискванията на CITES.
- Провеждане на информационна кампания за популяризиране на CITES – издаване на информационни материали за конвенцията и прилагането и в България, поставяне на информационни табели, провеждане на пресконференции и работа с медиите.
- Активно участие и съдействие на МОСВ при ежегодните семинари за обучение на всички експерти от РИОСВ в Страната по прилагане на ЗБР и CITES
- Активно участие при разработване на нормативни актове свързани с ЗБР и CITES
- Съдействие на МОСВ при обявяването на петте Спасителни CITES центрове в страната
- Ежедневно съдействие на експертите по биологично разнообразие в системата на РИОСВ по прилагане на ЗБР и CITES в цялата страна

Резултати
- Издадени и разпространени са информационни материали за CITES на български и английски език –брошури, стикери, информационни табели;
- Проведени са няколко обучения на митнически служители;
- Съвместно с организациите от CEEweb CITES работната група е издаден доклад за търговията със застрашени видове в Централна и Източна Европа (2007 г.);
- Зелени Балкани участваха като организация-наблюдател на международната конференцията на страните членки по CITES (CoP14) в Хага, Холандия през май 2007 г.
- Осъществено е проучване за прилагането на CITES в Централна и Източна Европа, съвместно с другите организации от CEEweb CITES работната група.
- Като част от проект на CITES-работната група се осъществява монитолинг на търговията със CITES видове по зоомагазините.

Второ поредно участие на Зелени Балкани в 15-тата Конференция на страните членки (CoP15) на CITES - Катар, Доха през 2010г.