Въпроси и отговори

Контролира ли някой дейността на Спасителния център?

Центърът е обявен за Спасителен със Заповед РД 826/02.11.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Дейността на му е регламентирана в глави III и IV от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и специализиран Правилник за дейността на спасителните центрове (Обн. ДВ, бр.14 от 20.02.2004 г.).  Отделно в Спасителния център има регистрирана по Закона за ветеринарномецицинската дейност амбулатория. Така, на практика, дейността ни се контролира редовно и на място, чрез проверки от РИОСВ – Стара Загора – институцията отговорна за прилагането на тези закони, Министерството на околната среда и водите, Областната дирекция по безопастност на храните - Стара Загора.. Спасителният център подлежи също така на обществен контрол, като всяка гражданска организация. Това става като сме отворени винаги към гражданите, които имат интерес към дейността и искат на място да се уверят как работи Спасителния център.