Новини

Европейците спасиха своите природозащитни закони с мащабна кампания

Европейците спасиха своите природозащитни закони с мащабна кампания

08.12.2016
Европейската комисия потвърди, че двете основни директиви за защита на природата на ЕС (Директивата за птиците и Директивата за местообитанията) ще бъдат запазени непроменени в резултат на мащабната кампания „Природата в опасност!“ проведена в тяхна защита – „Нека сега да прилагаме директивите по-добре“, казват неправителствените организации.

Председателят на Европейската комисия Жан–Клод Юнкер потвърди, че двете европейски директиви – за птиците и за местообитанията ще бъдат запазени, с което отпада предложението за тяхната промяна и за намаляване на природозащитната им тежест. Най-значимите инструменти на Европа за опазване на природата бяха застрашени от промяна през последните две години, което създаде несигурност за тяхното бъдеще. Днес председателят Юнкер и Европейската комисия призовават за по-добро изпълнение и прилагане на двете директиви. Те са инструментът на Европейския съюз (ЕС) за опазване на природата на Стария континент, като защитават повече от 1000 застрашени от изчезване видове и почти един млн. кв. км. природни местообитания в Европа, основно посредством екологичната мрежа Натура 2000. Освен от обикновените хора, директивите са популярни и силно защитавани и от академичната общественост, бизнеса, Европейския парламент и националните правителства.

Това е голяма новина и успех за природозащитната общност в Европа. По време на публичните консултации, от България бяха събрани около 10 000 подписа, което нарежда страната ни непосредствено след най-големите държави в Европа по брой на събрани подписи. Това показва колко важна за нашето общество е общоевропейската мрежа Натура и природозащитата като цяло. Успехът стана възможен с проведената кампания „Природата в опасност“, провела се в цяла Европа.

Няколко организации и колеги бяха особено активни по темата и бихме искали сърдечно да ги поздравим с този огромен успех: Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Българска фондация биоразнообразие (БФБ), Асоциация на парковете в България (АПБ) и WWF България. Български популярни личности и представители на туристическия и др. сектори се обявиха в защита на директивите на Натура 2000. Техните послания, заедно с посланията на хиляди други защитници на европейската природа бяха споделяни във Фейсбук, Туитър и бяха изпратени на евродепутати и до Европейската комисия.
Заради тези обединени усилия, както и благодарение на успешните български проекти, награждавани през годината, между които и тези на Зелени Балкани, България днес стои официално на страната на поддържниците на НАТУРА и природата!

Природозащитните неправителствени организации приветстват решението на Европейската комисия, но и подчертават, че трудното тепърва предстои, за да се превърне това решение в истинска победа за природата. Те предлагат да се следи по-строго за прилагането на двете директиви и да се въведат мерки за справянето с един от най-големите отрасли, водещи до загуба на природа, а именно интензивно селско стопанство.

Сега неправителствените природозащитни организации очакват Комисарят Вела да предложи до пролетта на 2017 г. следващи действия под формата на план за действие, така че да се постигне целта на ЕС за спиране загубата на биоразнообразие до 2020 г.

***
Допълнителна информация за Директивите и кампанията

Директивата за птиците и Директивата за местообитанията допринасят за постигането на приоритетната цел на Европейския съюз за спиране на загубата и възстановяване на биологичното разнообразие до 2020 година. Те са базата за създаването на най-голямата мрежа от защитени природни територии в света – мрежата Натура 2000, която днес покрива 18% от територията на Европейския съюз (над 1 млн. кв.км.) и около 6% от морската акватория на Европа.

Двете директиви осигуряват защитата на застрашени местообитания и на над 1000 редки и уязвими видове, сред които царския орел, рисът и къдроглавият пеликан. Повече от 1 милиард души годишно посещават защитените зони от Натура 2000, като Дунавската делта, Карпатите и Вадензее, подкрепяйки между 4,5 и 8 милиона работни места


Рекорден брой – 520 325 души взеха участие в консултациите с Европейската комисия за обсъждане на Директивите през 2015 година, като 94% от участниците призоваха Директивите да бъдат запазени и по-добре прилагани, допринасяйки по този начин за поемането на по-голяма отговорност от страна на ЕК към тази дата.

„Природата в опасност!“ или #NatureAlert е най-голямата обществена кампания в историята на ЕС, която обедини повече от 520 000 европейци в подкрепа на директивите за птиците и за местообитанията и за тяхното по-добро прилагане. Повече за кампанията може да научите от http://www.naturealert.eu

Кампанията „Природата в опасност!” стартира в отговор на намерението на Европейската Комисия да ревизира Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Това стана ясно от инструкциите дадени от председателя на Европейската комисия Жан – Клод Юнкер на Комисаря по околна среда Кармену Вела през 2014 г. : „Да осъществи детайлен анализ на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, и да оцени възможността за сливане на двете директиви в по-модерна част от законодателството”, като част от инициатива, наречена „по-добро управление”. Безпрецедентна коалиция от над 200 неправителствени природозащитни организации от всички страни – членки на ЕС събра ясното послание на гражданите, че директивите трябва да бъдат запазени и по-добре прилагани, а не „модернизирани”. Така европейските граждани спасиха природозащитата на Европа. Благодарни сме на всички тях.

През декември 2015 г. Съветът по околна среда призна важността на пълното прилагане на тези „първостепенни” закони, за да се „поддържа юридическата сигурност за всички заинтересовани лица”.

През февруари 2016 г. с поразително мнозинство Европейският парламент гласува против „възможна промяна на природозащитните директиви”.

312 малки и средни предприятия поискаха от Комисията, да запази стабилно, ефективно и предвидимо природозащитното законодателство.

Източник: БДЗП, Коалиция "За да остане природа в България", CEEWEB