Новини

Екип на Зелени Балкани монтира изкуствени гнездилки за белошипата ветрушка в Сакар

Екип на Зелени Балкани монтира изкуствени гнездилки за белошипата ветрушка в Сакар

12.04.2012
Гнездилите са поставени върху селскостопански сгради в покрайнините на малки населени места от района, който са типични места за гнездене в съседна Турция например. Инициативата е в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.

Мястото за поставянето на гнездилките не е избрано случайно и са взети под внимание редица важни фактори. За основа са използвани критериите на изработения в рамките на проекта хабитатен модел за оценка на подходящи за редките ветрушки територии, близостта на Сакар до северна Турция на чиято територия през 2010 г. целенасочена експедиция на Зелени Балкани локализира няколко активни колонии на белошипи ветрушки, експретни анализи и др.

Това е първото поставяне на гнездилки за белошипи ветрушки, като една от стъпките за възстановяване на популацията на вида в страната. Моделът и размерите на гнездилките са взаимствани от опита на испанската организация ГРЕФА  постигнала добри резултати при възстановяването на популацията на белошипите ветрушки от територии в които те са изчезнали. Монтирането на изкуствените гнездилки е с цел е да се тества ефективността им на терен, възможността за използването им от белошипи ветрушки и други сходни видове (керкенези, вечерни ветрушки, синявици и др.), както и да се оцени състоянието на местата избрани за бъдещото освобождаване на белошипи ветрушки в природата. Очакванията на експертите, изкуствените гнезда да бъдат заети от белошипи ветрушки в близко бъдеще не са големи, но при подобни иновативни подходи всеки опит е ценен. Заемането на гнездилките от близки по поведение и хранителен спектър видове като черношипата и вечерната ветрушка също би било добра индикация, че избраният хабитат е подходящ за по-смели бъдещи действия от страна на природозащитниците, като например освобождаване на излюпени в плен млади птици.
                 ***

Белошипите ветрушки са световнозастрашен вид, изчезнал като гнездящ от България през 90-те години на миналия век. Едно от последните места в които малките соколи са гнездили е района на Сакар. По настояще Зелени Балкани разработва целенасочена програма за възстановяването на белошипите ветрушки като гнездящ вид в страната, която включва размножаването на ветрушки в изкуствени условия, последващато им освобождаване в природата и съпътстващи дейности за подобряване на местообитанията им, снижаване на заплахите и др. След дългогодишна целенасочена работа първите обнадеждаващи резултати са факт и от 2011 г птици от този вид се размножават успешно в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

За допълнителна информация :

Станимира Делева – полеви сътрудник Зелени Балкани
e-mail:
sdeleva@greenbalkans.org , тел.:0883490378

Дейностите по възстановяване на популацията на белошипата ветрушка, извършвани от Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.