Новини

Без дом! Когато една прилепна колония остане

Без дом! Когато една прилепна колония остане "на улицата" насред зима...

12.12.2018
Вчера в офиса ни беше препредаден сигнал от Регионалната инспекция по околната среда и водите, постъпил при тях от гражданка от Казанлък.

Дамата е била ужасена от присъствието на прилепи на терасата си, като дори не е посмяла да провери за колко и какви животни става дума.

За жалост убежденията ни, че прилепите са безобидни и полезни животни не й помогнаха да се престраши и се наложи отзоваването на екипа ни от Стара Загора, който пътува до Казанлък.

За наша изненада, след преравяне на цялата тераса, прилепи наистина имаше и те бяха на последното възможно и напълно неподходящо за убежище място - а именно в една стара кофа!

Попадането на прилепи на такова място показва, че са бедстваща колония, вероятно прогонена от убежището си. Според дамата в блока скоро е имало ремонт на съседска тераса, където вероятно са живеели и прилепите - в някоя пукнатина или фуга на фасадата.

Прилепите бяха транспортирани до Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, бяха нахранени и им беше даден разтвор с витамини и аминокиселини, за да се подсилят. След обстоен преглед се оказа, че са от смесена колония от женски и мъжки индивиди от вида Ръждив вечерник, общо 76. След това им бе намерено подходящо място за зимуване.

Благодарим на д-р Драганов, д-р Чолакова и   от НПГВМ "Иван Павлов" гр. Стара Загора затова, че съдействаха, освобождавайки от часове ученици, да се учат доброволствайки в Спасителния център.

Обръщаме внимание на гражданите да сигнализират на РИОСВ в подобни случаи и да се грижат за нашите диви съседи - прилепите, които са изключително полезни и напълно безопасни за нас - хората!

За допълнителна информация: 
Елена Стоева - Зелени Балкани - 0887 57 46 99, е-мейл: etilova@greenbalkans.org


Доплълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371