Новини

Белоглавите лешояди вече мътят своето яйце!

Белоглавите лешояди вече мътят своето яйце!

21.01.2019
След брадатите лешояди и белоглавите снесоха яйце, което бе предшествано от множество копулации. Това ни дава надежда, че яйцето е оплодено, и че тази година новите родители ще успеят да излюпят свое малко.

До сега, в историята на размножителната програма на Спасителния център за диви животни има само едно излюпено белоглаво лешоядче. Това се случи през 2014 и интересното е, че бащата отново бе лешоядът B58, само че от този сезон вече е включен в нова двойка. Събрахме птиците през лятото на 2018, но по всичко личи, че малкото време, което имаха птиците да се опознаят е било напълно оползотворено. Инкубационният период при белоглавите лешояди варира между 47-57 дни и според нашите изчисления, в случай, че е оплодено, яйцето трябва да се излюпи в началото на март.

Предвид факта, че двойката е новосформирана и женската е все още неопитна в мътенето, ежедневно наблюдаваме поведението на птиците. Двойката е внимателна към яйцето и двамата партньори се сменят при мътенето, което е добър знак, защото общите усилия винаги са по-ползотворни.

Размножаването на белоглави лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани е част от проект: Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649.


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000
.


Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с белоглавия лешояд, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371