Новини

153 КОСТЕНУРКИ СПАСЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА РЕДА

153 КОСТЕНУРКИ СПАСЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА РЕДА

04.06.2009

153 сухоземни костенурки бяха изпратени в Спасителния център на Зелени Балкани. Застрашените животни бяха спасени от служители на РУ – Раковски в град Раковски преди опит за продажба, а срещу нарушителите е образувано незабавно наказателно производство.

В 02.00 ч. сутринта на 3 юни 2009 след съвместна акция на РУ – Раковски и РИОСВ – Пловдив в Спасителния център на Зелени Балкани бяха настанени 153 сухоземни костенурки от двата вида Шопоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). По голямата част от костенурките са от вида Шипоопашата костенурка.

Животните са събирани от група Роми от района на Източни Родопи и са заловени при опит за продажба в гр. Раковски, Област Пловдив.

За момента състоянието на влечугите е стабилно. Предстои изготвяне на ветеринарно-медицинска експертиза и описание на точния видов състав и пол на костенурките. Още днес след изготвянето на необходимите документи от прокуратурата, ветеринарните специалисти на центъра ще пристъпят към общоукрепителна терапия и цялостно обезпаразитяване на индивидите. Най – вероятно костенурките ще останат в спасителния център до приключване на наказателната процедура срещу нарушителите, след което незабавно ще бъдат пуснати на мястото, от където са събрани.

И двата вида сухоземни костенурки са световно защитен вид, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2002), където са поставени в следните категории: T. graeca – уязвим (VU A1cd - 1996), T. hermanni – нисък риск (LR/nt-1996). И двата вида са включени в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), в приложение II на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), както и в Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Законa за биологичното разнообразие(ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.

Благодарим на адекватната реакция от страната на служителите на РУ – Раковски, РИОСВ – Пловдив и Окръжна прокуратура – Пловдив

Информацията е публикувана на официалната страница на ОДП – Пловдив - http://plovdiv.mvr.bg/prescentar/

За повече информация относно състоянието на костенурките:
Ивайло Иванов – Управител на Спасителния център
042622401 и 0886570052