Новини

107 папагала задържаха митничарите на Аерогара София

107 папагала задържаха митничарите на Аерогара София

23.04.2010

Източник:

Електронен вестник на Агенция "Митници" - http://www.mitnici.eu/?action=n&id=7581

107 декоративни папагала Жако спасиха митническите служители от Митница Аерогара - София.
Папагалите пристигнали с полет от Бейрут. Оказало се, че преносителят им, 39-годишният Ферис А.А., с българско гражданство, не може да представи пред митническите власти всички изискуеми документи, включително оригинал на сертификат Cites, което представлява нарушение на Регламент (ЕО) № 338/1997 на съвета от 09.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.
Папагалите Жако са защитен вид. Цената им на черния пазар в Европейския съюз достига 1000-1800 евро за един. Така цялата задържана пратка на Аерогара София се оценява на близо 200 000 евро.
Папагалите са задържани и незабавно са предадени в зоологическата градина в София.
Те пътували в 4 пластмасови кафеза, предназначени за пренос на животни. При отварянето на клетките в карантинното отделение на зоологическата градина се оказало, че в тях има 108 папагала, от които обаче само 107 са преживели пътуването.
Трафикирането често носи риск за здравето и живота на редките животни, особено в случаите когато не се касае за документна измама, а за чиста контрабанда. Тогава животните биват скривани на най-невероятни места, а значителен процент от тях не оцеляват, обясняват експертите.
Папагалите са предадени на Зоологическата градина и за случая е уведомено и Министерството на околната среда и водите, което е компетентен орган и ще вземе крайното решение по случая.
Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават тяхното оцеляването в естествената им среда. Всяка година милиони растения и животни са отнемат от дивата природа, за да се задоволи любителското търсене. Годишно в света обект на незаконна търговия са около 30 хил. маймуни, 2 млн. орхидеи, 2-5 млн. птици, 10 млн. кожи на влечуги и т.н. Много видове са изчезнали или са пред прага на изчезването в резултат на незаконната търговия.
CITES - Конвенция по международната търговия със застрашени видове
CITES представлява международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях.
Пълното име на конвенцията е Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, но е по-известна като CITES (или още като Вашингтонска Конвенция). Конвенцията е подписана във Вашингтон през 1973 г. и влиза в сила на 01.07.1975 г. Понастоящем 175 страни са се присъединили към Конвенцията. Една от тях е България, за която Конвенцията влиза в сила през 1991 г.
Основният принцип на Конвенцията е осъществяване контрол на търговията със застрашени видове. Това става чрез въвеждането на специална система от разрешителни, издадени от съответните власти в страните-членки на Конвенцията.
Обект на Конвенцията са около 30 000 вида животни и растения, отнесени към 3 основни категории, според степента им на застрашеност и съответно – нуждата от защита:
- видове от Приложение I (видове, застрашени от изчезване – международната търговия е позволена само в изключителни случаи и изисква издаването на разрешителни за внос и износ),
- видове от Приложение II (видове, които по настоящем не са застрашени от изчезване, но международната търговия с тях е строго контролирана, за да се предотврати свръхексплоатация – международната търговия изисква издаването на разрешителни за износ),
- видове от Приложение III (видове, защитени от минимум една от Страните по Конвенцията, която е помолила другите Страни по CITES за съдействие при контролиране търговията с тези видове – международната търговия е възможна само със съответен CITES документ, доказващ произхода на екземпляра).
Регламенти на ЕС за търговията с диви видове
С приемането на България като член на ЕС през 2007 г., страната ни се задължава да изпълнява различните регламенти на ЕС (регламентите имат задължителен характер за страните-членки). За да осигури опазването на застрашените животински и растителни видове ЕС е приел множество регламенти, които са в съответствие с разпоредбите на CITES и са насочени върху специфични за ЕС проблеми, по-специално Регламента на Съвета (EC) No. 338/97 от 9 декември 1996г. за опазването на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, както и други подобни регламенти. Както при CITES, основният принцип на Регламента на Съвета (EC) No. 338/97 зависи от разделението на видовете в Анекси: A, B, C и D. Първите три Анекса в голяма степен съответстват на трите приложения към CITES. Анекс D няма еквивалент в CITES. Като цяло Регламентите на ЕС за търговия с диви видове са по-строги в сравнение с Конвенцията. Те основополагат разпоредбите за вътрешна търговия с видове от Анекси A и B в рамките на ЕС както на национално така и на международно ниво. Ограниченията са въведени за някои видове/екземпляри произхождащи от определени страни, както и за такива които не са предмет на CITES (напр. червенобузата костенурка).
Роля на митническата администрация
Контролът върху вноса и износа на застрашени видове от дивата флора и фауна е в правомощията на Агенция „Митници”. Всички необходими експертизи обаче се извършват от съответните компетентни държавни институции /ветеринарни и фитосанитарни власти, Министерство на околната среда и водите и други/, с които Агенция „Митници” работи в тясно сътрудничество. Често митническата проверка е единствената възможност да бъде констатирано нарушение и именно това определя и важната роля на митническите служители. Ето защо съвместно с неправителствените организации регулярно се провежда и обучение на митническата администрация по проблемите на опазването на биологичното разнообразие.
История
По традиция, всяка година секретариатът на Световната митническа организация определя тематичната насоченост на Международния ден на митниците – 26 януари. За 2009 година темата беше “Митници и околна среда: да защитим нашето природно наследство”. Изборът на тази тема е показателен за нейната значимост.
По повод празника девет български митнически служители получиха сертификати за заслуги от Световната митническа организация. Сертификатите са присъдени за заслуги в развитието на законодателството на национално и международно ниво, както и за работа „на терен”.

снимки: задържаните папагали Жако се възстановяват от пътуването в карантинното отделение на Софийската зоологическа градина.