Новини

Помощ за ливадния блатар (Circus pygargus)

Помощ за ливадния блатар (Circus pygargus)

01.08.2017
Всяка година в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ постъпват млади ливадни блатари, чиито гнезда са пострадали от комбайните или другите селскостопански машини по време на жътва. Някои от малките, също, не са пожалени и пристигат съсечени - ранени или умиращи. Тези инциденти се случват тъй като ливадният блатар гнезди предимно в обработваеми площи, най-често засети с пшеница и жътвата застига малките, още в пухово оперение, преди напускането на гнездата.

На 27.06 в Спасителния център бе приет първия за годината пациент от вида от региона на с. Странско, Област – Хасково.  Птицата е в добро състояние. За щастие е попаднала на изключително загрижени хора, в лицето на Николай Колев и неговото семейство, които я  транспортираха да Спасителния център веднага след намирането й по време на жътвената кампания на  местната кооперация.

Още от 90те години „Зелени Балкани“ работи по опазването на вида и локализиране на колонни в Ямболското и Старозагорското поле. През 2013 г. стартира проект "Пернати помощници в полето" финансиран от „Мтел еко грант“. Проектът бе насочен основно към превенция на злополуките и спасяването на младите ливадни блатари, гнездящи в Тракийската низина.  Дори и след приключването на проекта през 2014, някои от дейностите продължават всяка година. В началото на всяка жътвена кампания  раздаваме информационни материали на земеделски кооперации и арендатори с цел по-точното локализиране на колонии и изпращане на намерени птици по време на жътва към Спасителния център.

През 2017 година, с помощта на дрон, нашите екипи успяха да локализират няколко гнезда на вида около селата Ястребово и Пъстрен старозагорско, където успяхме да убедим дадени арендатори и кооперации да забавят жътвата максимално дълго в блоковете с активните гнезда. Разбира се, процесът е изключително сложен и труден, тъй като е нужно да се намерят гнездата, както и да се определи точната възраст на младите птици, и приблизителния им период на напускане на гнездото.

С цел защита на вида, в ПРСР,  съществуват  компенсаторни механизми за обезщетяване на арендаторите за по-късната жътва на площите с колонии от ливадни блатари, но тази мярка се оказва много малко известна и трудно приложима в практиката.

Ливадният блатар (Circus pygargus) е изключително интересна птица. Храни се с гризачи и други дребни бозайници, както и птици, и влечуги. Обитава влажни ливади, обработваеми земи с житни култури и пасища. Основните малки колонии са концентрирани в югоизточна България предимно в равнините между Сакар, Източна Стара планина и Тракийската низина. Съществуват и изолирани находища в Златията, Добруджа, Софийското поле и др. 

Заплаха за съществуването на вида е интензивното земеделие – използването на инсектициди и пестициди, механизацията на полето, когато по време на жътва гнездата и малките в тях остават често незабелязани и жертва на комбайните.

От основаването му до сега в Спасителния център на Зелени Балкани са приети общо 20 ливадни блатари. 19 от тях са млади, намерени по време на жътва. 11 от тях са освободени отново с природата след период на лечение, доотглеждане и разлитане във волиерите на Центъра.

Обследвахме с дрон местата на гнездене на ливадните блатари.Жътвата - най-опасното време заЗа кампанията през 2017 г. изказваме най – искрени благодарности на:
Иван Проданов Иванов – дългогодишен доброволец на Зелени Балкани
Николай Колев и неговото семейство от с. Странско, Област Хасково
Иван Сагов – Управител на ЗАРРА – 2000 ЕООД
доц. д-р Стайка Лалева – Зам. Директор на Земеделски институт – Стара Загора

За повече информация:
Ивайло Клисуров 0886570052, iklisurov@greenbalkans.org